Vrijwilligersbeleid

Iedereen die actief is in de begeleiding van de kinderen van O.Z.C.’57 doet dit op vrijwillige basis. Als U belangstelling heeft om ons te helpen dan zouden wij dit zeer op prijs stellen.
Denkt U dit lijkt mij wel wat, dan kunt U contact opnemen met één van de bestuursleden.

Dec 2011:  nieuwe wetgeving t.a.v. opzeggen abonnementen geldt NIET voor verenigingen.

Voor het opzeggen en verlengen van lidmaatschappen bij verenigingen gelden andere regels. Voor dit soort lidmaatschappen gelden de regels van het verenigingsrecht.   http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/consumentenzaken/vraag-en-antwoord/mogen-abonnementen-stilzwijgend-verlengd-worden.html

Waarom vrijwilligersbeleid?

 • Om duidelijk te maken wat de wederzijdse verwachtingen zijn tussen de vrijwilligers en OZC’57.
 • Ter voorkoming van onduidelijkheid, wrijving, conflicten en ongelijke behandeling tussen vrijwilligers.
 • Als stimulans voor vrijwilligers en daarmee ter optimalisering van hun inzet voor het doel van de vereniging.

Visie op vrijwilligers

In de uitgangspunten van bestuur OZC´57 2010 is geformuleerd dat OZC’57 graag in ledenaantal en financieel een stabiele zwemvereniging wil zijn, die door en met haar leden gezellige en veilige zwemactiviteiten organiseert. OZC’57 geeft enkel met vrijwilligers vorm aan alle activiteiten. De vrijwilligers zijn dus de spil waar de vereniging op draait. Dat betekent dat de vrijwilligers zich moeten herkennen in en zich kunnen verenigen met de doelstellingen van de vereniging en haar afdelingen. Daarnaast wil OZC’57 vrijwilligers de mogelijkheid bieden deel te nemen aan de maatschappij door middel van:

 • Het aanbieden van sociale contacten;
 • Onderdeel te worden van een groep vrijwilligers;
 • Vrije tijd zinvol, veilig en met plezier door te brengen;
 • Een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van vrijwilligers.

Definitie vrijwilligers:

Het geheel aan voorwaarden dat nodig is om vrijwilligers binnen de vereniging tot hun recht te laten komen en hun eigen doelstellingen te laten nastreven op een zodanige manier dat de doelstellingen van de vereniging daarmee gediend worden.

Een vrijwilliger wordt gedefinieerd als: een persoon die onverplicht, onbetaald en met enige regelmaat werkzaamheden verricht binnen OZC’57 voor de leden of de vereniging.

 1. Onverplicht wil zeggen dat de vrijwilligers zelf kiezen om aan bepaalde activiteiten deel te nemen. Dit betekent echter niet dat het vrijblijvend is: er zijn verplichtingen vastgelegd in een vrijwilligersovereenkomst.
 2. Onbetaald wil zeggen dat er geen materiële beloning of betaling tegenover het werk staat dat door de vrijwilligers is verricht. De reëel gemaakte kosten voor het vrijwilligerswerk (bijvoorbeeld aanschaf van materialen) worden wel vergoed.
 3. Enige regelmaat wil zeggen dat de vrijwilliger de activiteiten die in het bestuursstatuut en het huishoudelijk reglement zijn vastgelegd ook uitvoert dan wel dat hij/zij de activiteiten uitvoert die hij/zij aan de vereniging heeft toegezegd.

Ons vrijwilligersbeleid heeft uitdrukkelijk geen betrekking op:

 • personen die in het kader van een opleiding stage lopen;
 • deelnemers aan activiteiten, bezoekers, en/of gebruikers van faciliteiten.

Positie van vrijwilligers

Er zijn vrijwilligers actief in: het dagelijks bestuur, als afdelingsvoorzitter en als gediplomeerd of ongediplomeerd kaderlid of incidenteel voor een bepaalde activiteit. Het dagelijks bestuur stuurt de totale vereniging aan. De afdelingsvoorzitters zijn verantwoordelijk voor alle activiteiten binnen een bepaalde afdeling of commissie, zij zijn verantwoordelijk voor de aansturing van de kaderleden die de activiteiten uitvoeren.

Rechten en de plichten van de vrijwilligers?

Aan alle vrijwilligers worden de volgende mogelijkheden geboden:

 • bij de verdeling van het werk wordt rekening gehouden met de kwaliteiten en wensen van vrijwilligers;
 • er bestaat een duidelijke organisatie van en informatie over de activiteit, zodat vrijwilligers weten waar zij aan toe zijn;
 • de begeleiding vindt plaats door de afdelings- of commissievoorzitters dan wel gediplomeerde kaderleden. Vorm, inhoud en frequentie van de begeleiding wordt per activiteit vastgesteld;
 • er zijn voldoende faciliteiten beschikbaar voor het uitvoeren van de toegewezen activiteit. Afspraken over gebruik van faciliteiten worden in onderling overleg gemaakt;
 • specifieke onderdelen van het reglement contributie en ledenadministratie (zie website) zijn van toepassing;
 • de vrijwilligers krijgen geen vergoeding voor de reiskosten die zij maken voor de activiteit. Hierop uitgezonderd vrijwilligers die meer dan 10 kilometer enkele reis moeten maken van huisadres naar de activiteit. Voor de kilometers boven de 10 kilometer wordt € 0,19 per Km vergoed. Declaraties worden door de Voorzitter geaccordeerd.

Kosten voor de aanschaf van materialen worden 100% vergoed;

 • er is een dekkende wettelijke aansprakelijkheidsverzekering tijdens de activiteit voor schade of letsel aan derden en een verzekering voor het risico van ongeval van de vrijwilliger zelf;
 • gediplomeerde trainers kunnen een vrijwilligersvergoeding verkrijgen als zij in opdracht van het dagelijks bestuur:
  • ten minste 2 keer per jaar een activiteit organiseren ter verbetering van de kwaliteit van vrijwilligers én
  • zorg dragen voor begeleiding van vrijwilligers of
  • een jaarplan maken voor de trainingen inclusief het organiseren van wedstrijden en toernooien.
 • jaarlijks wordt er een kaderbijeenkomst georganiseerd waarbij alle vrijwilligers worden uitgenodigd. In de kerstperiode wordt er voor een kerstattentie gezorgd voor alle vrijwilligers.

Vrijwilligers verplichten zich:

 • een Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen (aan te vragen via de vereniging) voor zover de vrijwilligers in de uitoefening van zijn/haar bijdrage werken met minderjarigen;
 • te verbinden voor een vooraf overeengekomen activiteit, aantal uren en/of periode;
 • tot het nemen van de verantwoordelijkheid voor de taken die zij op zich nemen en het houden aan de gemaakte afspraken;
 • tot het accepteren van (bege)leiding;
 • tijdig af te melden bij verhindering en (in overleg met de afdelingsvoorzitter) te zorgen voor vervanging;
 • melding te doen bij de VertrouwensContactPersoon, afdelingsvoorzitter dan wel het dagelijks bestuur zodra onrechtmatigheden, grensoverschrijdend gedrag vermoed dan wel geconstateerd wordt;
 • deel te nemen aan overleg, indien noodzakelijk voor de uitvoering van de taak;
 • deel te nemen aan EHBO cursussen, bijeenkomsten om de kwaliteit van de kaderleden op pijl te houden (waarvan eventueel een zwemtest deel uit kan maken) en cursussen die nodig zijn om de vrijwilligerstaak uit te voeren.
 • tot het op correcte wijze vertegenwoordigen van OZC’57 en het zorgvuldig omgaan met faciliteiten en interne informatie;
 • kleding van OZC’57 te gedragen bij wedstrijden en trainingsactiviteiten;
 • tot het werken in teamverband als de situatie daarom vraagt.

Vrijwilligersovereenkomsten

Er wordt met ieder kaderlid een overeenkomst gesloten (zie bijlage 1) over welke activiteit(en) de vrijwilliger voor zijn rekening neemt. Deze overeenkomst wordt mondeling toegelicht op het moment de vrijwilliger start mijn zijn of haar activiteiten.

Kwaliteiten

Het streven is om voor iedere afdeling ten minste 1 door de KNZB gediplomeerde trainer te hebben. Tevens is het streven om tijdens alle uren dat OZC’57 zwemactiviteiten aan haar leden aanbied een gediplomeerde trainer op het bad aanwezig te hebben.

Van alle (on)gediplomeerde trainers wordt verwacht dat zij:

 • gemotiveerd en representatief zijn;
 • communicatief sterk zijn en enthousiasme uistralen om dat zij de leden en elkaar enthousiasmeren met hun manier van aanpak;
 • gekenmerkt worden door een open en eerlijke houding in hun optreden waarbij echte belangstelling wordt getoond door het stellen van vragen;
 • beschikken over sociaalvaardigheden en gebruik kunnen maken van de groepsdynamica;
 • actief communiceren met de ouders van de leden als die vragen hebben;
 • proactief communiceren richting het bestuur bij (te verwachten) problemen.