Contributie

Contributie2024
InschrijfgeldGratis
Korting gezinsleden25%
(3e en volgende gezinsleden)
Zonder startnummerMet startnummer ……………..
Plonspret€144,45
Recreatief (incl. Trimmen) t/m 17 jaar */**€144,45
Recreatief (incl. Trimmen) va 18 jaar *€176,55
Minipolo 13-17 jaar (geen wedstrijden)€144,45
Waterpolo t/m 17 jaar€240,75
Waterpolo va 18 jaar€294,25€349,49
* Incl. diploma‘s
** Excl. attributen Superspetters

Stichting Leergeld Oisterwijk

” Indien het voor u als ouder te moeilijk mocht blijken om de contributie te betalen, kan u zich wenden tot Stichting Leergeld Oisterwijk, https://www.leergeld.nl/oisterwijk/. Stichting Leergeld wil kinderen uit Haaren, Heukelom, Moergestel en Oisterwijk wél laten meedoen op school, met sport, muziek of andere kunstzinnige vorming. De contributie wordt rechtstreeks vanuit Stichting Leergeld overgemaakt naar onze vereniging.
Leergeld werkt in alle gevallen vertrouwelijk en met respect voor uw privacy.

Het is belangrijk dat u een aanvraag doet voor de aanvang van het nieuwe sportseizoen: https://www.leergeld.nl/oisterwijk/doe-een-aanvraag/#direct-aanvragen.

!!!Elk seizoen dient u een nieuwe aanvraag te doen!!! “

  •  

e-mailadres: ledenadministratie@ozc57.nl

Uittreksel Contributiereglement: 

Aanmelding als lid moet via een inschrijfformulier plaatsvinden. Een nieuw lid is eenmalig inschrijfgeld verschuldigd. Indien er meer dan 2 volledig betalende leden binnen een gezin zijn wordt voor elk volgend lid een korting op de afdelingscontributie verleend. Indien men denkt in aanmerking te komen voor speciale contributieregelingen c.q. contributiestop dient dit schriftelijk of via een e-mail te worden aangevraagd bij de ledenadministratie. Middels een schriftelijk antwoord wordt men op de hoogte gebracht van het besluit en de geldigheidsduur. Het lidmaatschap kan halfjaarlijks schriftelijk worden opgezegd. Dit dient te geschieden voor 1 juni of 1 december van elk jaar.  

 REGLEMENT CONTRIBUTIE & LEDENADMINISTRATIE 1 januari 2012

Inning contributie

De inning van de contributie vindt plaats via acceptgiro of rekening door de ledenadministratie.

De jaarlijkse contributie wordt geïnd in twee termijnen: in januari de 1e en in september de 2e termijn. Het totale jaarbedrag kent een onderverdeling in 12 maanden.

Indien het lidmaatschap tussentijds aanvangt, dan wordt de contributie berekend vanaf de maand waarin men de 1e  training volgt. Door ‘het boek’ wordt de juiste datum van inschrijving – de dag waarop de 1e reguliere training wordt gevolgd – op het inschrijfformulier aangegeven.

Proeflessen

Eenieder heeft eenmalig recht op twee gratis proeflessen, alvorens lid te worden.

Inschrijfformulier

Bij de 1e training moet het inschrijfformulier worden ingeleverd. Bij het inschrijfformulier wordt altijd een uittreksel van het contributiereglement verstrekt.

Voor de afdeling Plonspret is een apart inschrijfformulier samengesteld.

Op het inschrijfformulier wordt getekend voor akkoord met het reglement.

Inschrijfgeld

Voor ieder nieuw lid wordt éénmalig inschrijfgeld in rekening gebracht.

Bij elke onderbreking van het lidmaatschap wordt opnieuw inschrijfgeld berekend, dit geldt niet voor opschorten van het lidmaatschap.

Leeftijdspeildatum

Als leeftijd peildatum wordt 1 januari gehanteerd.

Korting op de contributie

Voor elke afdeling geldt dat door ieder lid in principe de volledige contributie moet worden voldaan. Slechts bij uitzondering kan men in aanmerking komen voor korting.

Indien men in aanmerking denkt te komen voor korting, moet dit schriftelijk worden aangevraagd bij de ledenadministratie. De afdelingsvoorzitter beoordeelt de aanvragen. Bij twijfel wordt de aanvrage aan het dagelijks bestuur voorgelegd. Het besluit wordt door de ledenadministratie aan het lid meegedeeld.

De korting kan maximaal voor een half jaar worden verleend. Tussentijdse wijzigingen moeten uiteraard worden doorgegeven aan de ledenadministratie door verantwoordelijke bij het bad.

Korting meerdere leden uit één gezin Als voor meer dan twee leden uit één gezin volledige contributie is verschuldigd, dan wordt voor elk volgend lid een korting van 25% per jaar toegekend. Deze korting is niet van toepassing op leden die op enige andere manier korting krijgen.

Contributiestop Voor eenieder die vooraf kan aantonen dat een periode van tenminste 4 weken geen deelname kan hebben aan trainingen en wedstrijden en hun lidmaatschap niet willen opzeggen; kan de contributie, met uitzondering van de basiscontributie, worden opgeschort. De opschorting moet schriftelijk worden aangevraagd. De aanvraag wordt beoordeeld door de afdelingsvoorzitter. Hij stelt de ledenadministratie op de hoogte van zijn besluit. Bij afwezigheid van meer dan 4 weken door onvoorziene omstandigheden kan, op aanvraag van het lid, restitutie van de contributie plaatsvinden, met uitzondering van de basiscontributie. De aanvraag moet akkoord bevonden worden door de afdelingsvoorzitter. Hij stelt de ledenadministratie op de hoogte van zijn besluit. Bij twijfel overlegt de afdelingsvoorzitter met het dagelijks bestuur. Elk besluit over contributiestop wordt schriftelijk vastgelegd door de ledenadministratie. Verrekening vindt plaats bij de volgende inning of door terugbetaling achteraf. Om het lidmaatschap te behouden is de basiscontributie altijd verplicht.

Vrijstelling van contributie Deze wordt toegekend aan: ereleden, leden van verdienste, personen die werkzaamheden voor de vereniging verrichten zonder gebruik te maken van zwemgelegenheid en gediplomeerde trainers.

Vaststellen van bedragen en indexering De hoogte van de contributie wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld en voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering. De contributietabel wordt steeds opgenomen in het clubblad.

Kaderleden Het bestuur bepaalt wie als kaderlid wordt aangesteld, legt dit schriftelijk vast en geeft dit aan de ledenadministratie door. Als een kaderlid wordt aangesteld volgt een proeftijd van tenminste een half jaar. Daarna komt het kaderlid in aanmerking voor een korting van een evenredig deel van de basiscontributie per maand. Wanneer een nieuw lid meteen kaderlid wordt hoeft er geen inschrijfgeld te worden betaald. Ieder half jaar moet de kaderledenlijst door het bestuur worden gecontroleerd. Kaderleden mogen gratis een half uur per week deelnemen aan het trimzwemmen

W-officials W-officials die in een van de afdelingen zwemmen krijgen geen enkele vrijstelling van contributie. Aan hen wordt dus de volledige contributie in rekening gebracht. W-officials die niet in een van de afdelingen zwemmen mogen gratis een half uur per week deelnemen aan het trimzwemmen.

Beëindiging lidmaatschap Opzeggen van het lidmaatschap moet schriftelijk plaatsvinden aan de ledenadministratie en wel vóór 1 juni óf vóór 1 december.

Definities

Leden : Eenieder die zich schriftelijk via een inschrijfformulier heeft aangemeld en als zodanig in de ledenadministratie is opgenomen.

Oud-leden:  Eenieder die zich schriftelijk heeft afgemeld en als zodanig in de ledenadministratie is opgenomen.

Actieve leden:  Alle leden met uitzondering van de oud-leden.

Kaderleden: Ieder actief lid dat een deel van zijn/haar tijd belangeloos ten dienste stelt van OZC ’57, als zodanig door het bestuur is erkend en in de ledenadministratie en op de kaderledenlijst is opgenomen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen:

  • Deels vrijgestelde kaderleden:   Ieder actief lid dat één of meerdere functies binnen de vereniging vervult.
  • Volledig betalende kaderleden  Ieder actief lid dat zich alleen in de functie van W-official voor de vereniging inzet; zij worden uitgenodigd voor het kaderfeest en de nieuwjaarsreceptie.

(gediplomeerde) trainers: Eenieder die door het bestuur wordt benoemd als (gediplomeerd) trainer, wordt actief lid en als zodanig in de ledenadministratie opgenomen. Gediplomeerde trainers beschikken over de benodigde diploma’s.

Erelid: Eenieder die ooit door het bestuur is benoemd tot erelid, is dit voor het leven.

Lid van verdienste: Eenieder die ooit door het bestuur is benoemd tot lid van verdienste is dit voor het leven.

Het adres van de ledenadministratie is; Postadres Postbus 128, 5056 AC Oisterwijk.

Toevoegingen contributiereglement

  • Wijzigingen kunnen doorgegeven worden met het wijzigingsformulier: OZC’57 Wijzigingsformulier
  • Indien er meer dan 2 volledig betalende leden binnen een gezin zijn wordt voor elk volgend lid een korting op de afdelingscontributie verleend.
  • Berekening van de contributie bij afwijkende deelname: Trimzwemmen 2 maal per week zwemmen    150%