Vertrouwenscontactpersoon grensoverschrijdend gedrag en meldplicht seksuele intimidatie

Waarom een VertrouwensContactPersoon?

De praktijk binnen diverse sportverenigingen wees uit dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag helaas niet voorkomen kon worden. Binnen OZC’57 willen wij dit graag voor zijn. Dat is dan ook één van de redenen waarom het goed is dat er een VCP aanwezig is. Een centraal aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk en veilig blijft.

Wat is een VertrouwensContactPersoon (VCP)?

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. De VCP fungeert als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. Ze bieden een luisterend oor, geven raad en verwijzen door voor geschikte hulp. Daarnaast adviseren en stimuleren ze de vereniging om preventieve maatregelen te nemen.

De VPC behandelt niet zelf inhoudelijk de klachten, maar proberen u de weg naar een goede oplossing aan te geven. De VPC is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Zij kunnen u informeren over de procedures en mogelijk vervolgstappen of u doorverwijzen naar een gespecialiseerde vertrouwenspersoon van het Vertrouwenspunt sport van NOC*NSF, welke getraind zijn om de inhoudelijke begeleiding te geven. In een vertrouwelijk gesprek helpen zij je bij het doen van je verhaal. Bijvoorbeeld over zaken als doping, matchfixing, eetstoornissen en seksuele intimidatie.

De VCP van OZC’57 kan bij de VCP van de KNZB terecht ter ondersteuning in de procedurele rol. Indien de VCP van de KNZB niet bereikbaar is of u doet u uw verhaal liever bij een andere VCP dan kan er ook contact worden opgenomen met het Centrum Veilige Sport. Het centrum veilige sport is alle werkdagen bereikbaar en heeft vrouwelijke en  mannelijke vertrouwenspersonen waar u terecht kunt.

Wie zijn VertrouwensContactPersoon binnen OZC’57?

Het bestuur heeft besloten de volgende personen aan te stellen als VCP:

 1. Petra van Alebeek
 2. Yvonne van Engelen – Timmermans

Als VCP-er zijn zij lid van een KNZB vereniging. Daarmee zijn ze beter vindbaar en ook via de KNZB verzekerd en valt het handelen onder de reglementen en aansprakelijkheid van de KNZB. In de ledenadministratie is de functie van VertrouwensContactPersoon opgenomen.

Wanneer kun je terecht bij de VertrouwensContactPersoon van de vereniging?

Als je vragen hebt of de manier van omgaan met elkaar binnen jouw vereniging klopt, dan ben je welkom bij de VCP. De vragen die je hebt kunnen gaan over:

 • Pesten en gepest worden.
 • Het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort.
 • Grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig.
 • Een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft.
 • Je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team.
 • Je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is.
 • Iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag.
 • Het feit of je vraag bij de VCP van OZC’57 op de juiste plaats is.

De VCP is er ook voor vragen die kunnen spelen vóór dat er problemen zijn. Bij een VCP kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor trainers, coaches, ouders, begeleiders en teamleden. Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert en ook herhaling kan zo voorkomen worden.

Hoe vertrouwelijk is een VertrouwensContactPersoon?

Dat het belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken zal duidelijk zijn, maar dit zal nooit zonder overleg en toestemming gebeuren! De gesprekken die er tussen jou en de VCP plaatsvinden, daar wordt niemand van op de hoogte gesteld, zonder dat jij daar:

 1. toestemming voor hebt gegeven
 2. van op de hoogte bent

De activiteiten van de VCP vallen onder de verantwoording van het Bestuur. Bij het afsluiten van het jaar rapporteert de VCP aan dit bestuur óf er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden.

Waar is de VertrouwensContactPersoon niet voor?

In principe is de VCP er voor incidenten, vermoedens van incidenten en vragen hier om heen, die tussen vereniging en leden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden of waarbij een relatie is tussen activiteiten binnen zwemvereniging-verband en de betrokkene(n). Bij twijfel: bespreek met de VCP of je vraag bij haar/hem op de juiste plaats is. De VCP zal mensen niet persoonlijk opvangen en/of begeleiden. Als er verdere opvang noodzakelijk is zal dit, altijd met toestemming van de betrokkene(n), plaatsvinden buiten de vereniging.

Meldplicht

Per 1 april 2019 is de meldplicht opgenomen in het tuchtreglement seksuele intimidatie (artikel 3) bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR). Dit betekent dat dit van toepassing is voor alle (64) sportbonden die voor seksuele intimidatie zaken bij het ISR zijn aangesloten, waaronder de KNZB. Meldingen bij de aanklager van ISR, zoals beschreven in artikel 3, verlopen via de VCP van de bond.

De meldplicht houdt kort gezegd het volgende in:

Zodra iemand uit het bestuur vermoedens heeft van een situatie waarin sprake is/ is geweest van seksuele intimidatie of seksueel misbruik, is hij of zij verplicht dit bij de bond te melden. Wanneer begeleiders iets weten, zijn zij verplicht dit te melden bij het bestuur van de vereniging.

‘Gewone’ leden hebben een meldverantwoordelijkheid. Dat houdt in dat als er een vermoeden is van seksuele intimidatie of seksueel misbruik, er melding aan het bestuur moet worden gedaan tenzij dit niet verwacht kan worden van iemand. Voorkomen is beter dan genezen