Uitgangspunten bestuur OZC´57 2020

OZC´57 wil graag in ledenaantal en financieel een stabiele zwemvereniging zijn, die door en met haar leden gezellige en veilige zwemactiviteiten organiseert.

OZC´57 sluit bij inschrijving niemand uit, in beginsel is iedereen die wij training kunnen bieden welkom. Jong of oud, afkomstig uit iedere windstreek of (geloofs)overtuiging, atletisch of licht beperkt, iedereen is welkom. We trekken de grens bij die (aspirant)leden waarbij wij onvoldoende vaardig zijn om een veilige en prettige activiteit te kunnen bieden.

Van belang vinden wij het begrip vereniging. Hieronder verstaan wij: een samenwerkingsvorm tussen 2 of meer personen (leden) met een gemeenschappelijk doel. Wij verwachten dan ook dat de leden van OZC´57 er allemaal actief aan bijdragen om een veilige en gezellige zwemclub te zijn.

OZC´57 levert kwalitatief goede activiteiten die aansluiten bij de doelstellingen van de verschillende afdelingen. De afdelingen van OZC´57 zijn:

 • Recreatief (waarbinnen zwemvaardigheid, trim- en diplomazwemmen en plonspret) doelstelling: gezellig en sportief met elkaar zwemmen;
 • Waterpolo (inclusief minipolo), doelstelling: het steeds verbeteren van de teamprestatie.

OZC´57 is geen topsport vereniging, we zien onszelf eerder als kweekvijver. Voor leden die het Brabantse niveau willen overstijgen, biedt OZC´57 geen passende trainingen.

Naast de zwemafdelingen zijn nog een aantal andere gebieden waar het bestuur zich op richt:

 • Bestuur: omdat we een vereniging zijn, dragen alle kaderleden een eigen verantwoordelijkheid voor naar beste vermogen vormgeven aan de activiteit die zij op zich hebben genomen. Het bestuur ondersteunt hen daarbij. Mochten zich problemen voordoen, kan het bestuur hierin een bemiddelende dan wel beslissende rol hebben, uiteraard in lijn met de statuten en het huishoudelijk reglement.
 • Financiën: Financieel beleid: goede prijs – kwaliteit verhouding met een streven om de kosten zo laag mogelijk te houden, zonder daarbij de kwaliteit van de activiteiten tekort te doen. Binnen het werkgebied financiën zijn 2 functies actief: de penningmeester en de ledenadministratie.
 • PR: is zowel gericht op de interne als de externe communicatie. Zij zijn verantwoordelijk voor het beheer van de web-site, de nieuwsbrief aan de leden, het contact met de sponsors …

Activiteiten van het bestuur in 2020:

 • Onderzoeken welke verbeteringen er binnen de afdelingen moeten worden doorgevoerd om nog beter invulling te geven aan de bovenstaande uitgangspunten, en op basis van die uitkomsten een aantal concrete acties in gang zetten;
 • Contributie toetsen op rechtvaardigheid ten opzichte van de activiteit en kosten van de afdeling en ten opzichten van de andere afdelingen;
 • Zorgen dat het badwater zo volledig mogelijk benut is, eventueel gericht leden werven voor een bepaalde afdeling.
 • Herijken van het vrijwilligersbeleid 2014 (Welke kwaliteiten hebben we op welk moment nodig? Zoeken we een hele grote groep met kaderleden die allemaal hun steentje bijdrage, of investeren we in de kwaliteit van een kleine hechte groep kaderleden? Hoe willen we omgaan met (het al dan niet) vergoeden van vrijwilligers?);
 • Inregelen van en communiceren over VertrouwensContactPersonen die 2019 aangesteld zijn;
 • Organiseren van officials voor waterpolo door het betrekken van de senior leden dan wel de ouders van de junior leden.
 • Opleiden van de kaderleden (EHBO, zwemtest, stemgebruik op het bad, ontruiming enz.)
 • Onderzoeken hoe de verzekeringen van de vereniging geregeld zijn (aansprakelijkheid, inboedel e.d.)
 • Publiciteit rond OZC’57 verbeteren in bijv. de krant, het nieuwsklokje en aanwezigheid bij zwemactiviteiten binnen de regio. Ook kan gedacht worden aan het uitnodigen van de wethouder en het benaderen van de pers bij activiteiten.
 • Activiteitenplan voor het bestuur in 2021 maken.
 • Een (Speco-)student vragen een imagoplan op te zetten.
 • Sponsorbeleid
 • Samenwerken met Optisport bij opleidingen. Bijvoorbeeld cursus life guard en BHV voor kader van OZC´57.